SIMPLE.ERP jest w pełni zintegrowanym, nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie.
System zawiera rozwiązania powstałe w oparciu o ponad dwudziestoletnie doświadczenie SIMPLE SA w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Podział funkcjonalny SIMPLE.ERP

SIMPLE.ERP jest podzielony funkcjonalnie na najważniejsze obszary działalności każdego podmiotu:

 • Finanse
 • Majątek Trwały
 • Obrót Towarowy
 • Zamówienia Internetowe
 • Personel
 • Produkcja

i zintegrowany z produktami autorstwa SIMPLE Sp. z o.o.:

 

34 Profile Branżowe i Integracja z Platformami

SIMPLE.ERP jest także wyposażony w unikalne, ściśle branżowe rozszerzenia, potwierdzeniem czego jest posiadanie pozytywnych referencji w 34 profilach branżowych.

Szczególnie podkreślić należy platformy rozwiązań autorstwa SIMPLE, w których SIMPLE.ERP pełni istotną rolę „rdzenia" rozwiązania:

 • SIMPLE.EDU - dla uczelni wyższych
 • SIMPLE.MED - dla ochrony zdrowia
 • SIMPLE.BUD - dla firm budowlanych
 • SIMPLE.OKNA - dla producentów stolarki budowlanej
 • SIMPLE.MET - dla firm specjalizujących się w wyrobach metalowych
 • SIMPLE.SKOK - dla kas spółdzielczych SKOK i banków spółdzielczych

 

Unikalne Cechy SIMPLE.ERP

Do budowy SIMPLE.ERP wykorzystano narzędzia programistyczne zapewniające wysoką wydajność i stabilność. Wykorzystanie platformy Microsoft gwarantuje wysokie bezpieczeństwo danych, niskie koszty utrzymania i pełną integrację z pakietem Microsoft Office. System dostosowano do pracy zarówno w podmiotach o scentralizowanej lokalizacji jak i w strukturach rozproszonych i wielofirmowych.

SIMPLE.ERP udostępnia oprócz standardowej funkcjonalności systemu ERP, szereg rozwiązań umożliwiających wieloprzekrojową analizę sytuacji ekonomicznej firmy, symulację wyników, planowanie, nadzór i sterowanie polityką handlową i finansową etc.

Zrealizowaliśmy większość referencyjnych wdrożeń SIMPLE.ERP w Polsce, w szczególności w przemyśle, handlu i usługach. Przekonaj się, że z SIMPLE.ERP biznes jest rzeczywiście prostszy!

SIMPLE.ERP jest systemem stwarzającym możliwości dołączania własnych rozszerzeń funkcjonalnych oraz integrację z rozwiązaniami ściśle branżowymi, w tym automatyką przemysłową. Rozszerzenia można budować przy wykorzystaniu takich narzędzi jak Visual Basic i JAVA. System wyposażono w wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy raportowania.

Zgodność działania oprogramowania z obowiązującymi przepisami prawa potwierdzona jest stosownymi rekomendacjami niezależnych audytorów.

SIMPLE.ERP wyróżnia uzyskany kompromis pomiędzy dostarczaniem dedykowanych rozwiązań dla wymagających Klientów a rozsądnymi kosztami bieżącej eksploatacji wynikającymi ze standaryzacji systemu ERP, która gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa i stabilność. Administrator otrzymuje możliwość kopiowania i modyfikowania raportów według własnej potrzeby. Możliwe jest także wbudowanie zupełnie nowych jakościowo raportów z wykorzystaniem popularnego narzędzia - Info Maker.

Profesjonalna Metodologia Wdrożeniowa

Dobra technologia, choć konieczna dla sukcesu inwestycji zakupu systemu informatycznego, zawsze wymaga profesjonalnej oprawy w postaci sprawdzonej metodologii. Dopiero dobrze przeprowadzony proces wdrożenia pozwala uzyskać maksimum korzyści. SIMPLE Sp. z o.o. jest Centrum Kompetencyjnym SIMPLE.ERP, a w przypadku takich branż jak firmy produkcyjne, dystrybucyjne czy usługowe SIMPLE Sp. z o.o. jest autorem większości referencji oprogramowania ERP autorstwa SIMPLE S.A., co doskonale potwierdza nasze wysokie kompetencje.

Wdrożenia SIMPLE.ERP realizowane są zgodnie z autorską metodyką, zgodną z najlepszymi praktykami łączącymi wieloletnie doświadczenia z biznesowymi wymaganiami. Wszelkie aspekty związane z prowadzonymi pracami wdrożeniowymi, programistycznymi i serwisem realizowane są zgodnie z certyfikowanym systemem jakości PN-EN ISO 9001:2009.

Dzięki posiadanym kompetencjom realizujemy wdrożenia SIMPLE.ERP w pełni dostosowując się do potrzeb naszych klientów. Poza standardowymi, realizowanymi w krótkim czasie wdrożeniami pełnej funkcjonalności projekty realizujemy także etapowo:

 • funkcjonalnie - wdrażając wybrane obszary systemu pokrywające się z funkcjonalnie z zadaniami wybranych działów organizacyjnych,
 • procesowo - wspierając wybrane procesy i ich obsługę w różnych działach organizacji,

Powstaje wówczas w pełni dedykowane rozwiązanie dla spełnienia niepowtarzalnych potrzeb organizacji.

Etapowa realizacja pozwala na ewolucyjne, w pełni indywidualne dostosowanie zarówno oprogramowania jak i tempa wprowadzania zmian organizacji, oraz umożliwia rozłożenie inwestycji w czasie.

Elastyczna Polityka Sprzedażowa

SIMPLE Sp. z o.o. jest wielokrotnym laureatem tak prestiżowych rankingów jak Gazela Biznesu czy Gepard Biznesu. Bez wzrostu naszych klientów nie byłoby naszego dynamicznego wzrostu. Choć nasze ceny, stanowiące odzwierciedlenie naszych wysokich kompetencji, nie są najniższe, to staramy się prowadzić elastyczną politykę handlową, biorąc pod uwagę także przyszłą wartość potencjalnej współpracy.

Licencje SIMPLE.ERP podzielone są funkcjonalnie - rozróżniono ceny poszczególnych obszarów funkcjonalnych. Ponadto licencjonowanie obejmuje maksymalną liczbę użytkowników - licencjonowana jest liczba równoległych dostępów.

Taki proces licencjonowania nie stawia wymagania, że wszystkim zarejestrowanym użytkownikom w systemie Klient musi wykupić licencję - to bardzo korzystne z punktu widzenia kosztów. W naszej opinii profil użytkownika stanowi wewnętrzna sprawę Klienta, w którą nie powinien ingerować dostawca oprogramowania. W ramach zaproponowanej metody licencjonowania pozostawiamy Klientowi zasadniczo swobodę w definiowaniu uprawnień i zakresu funkcjonalności poszczególnych użytkowników.

Przewagi Konkurencyjne SIMPLE.ERP

Szczególnie warte podkreślenia są przewagi konkurencyjne oprogramowania SIMPLE.ERP na tle konkurencyjnych systemów ERP.

SIMPLE.ERP - Finanse

SIMPLE.ERP - Finanse to połączenie standardów ERP z pełnym dostosowaniem oprogramowania do polskich, specyficznych wymagań porządku prawnego, w szczególności Ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych.

Wymieniając zalety SIMPLE.ERP - Finanse przytoczyć należy:

 • Możliwość zdefiniowania wielu równoległych planów kont w ramach wielu ksiąg głównych;
 • Pełną elastyczność w budowie planu kont, w tym także dynamicznego planu kont;
 • Usprawnienie rozpoczęcia nowego roku obrachunkowego - gdy znane jest saldo rozrachunków z kontrahentami bez konieczności realizacji BZ-BO.
 • Uniezależnienie rozrachunków od zapisów na kontach księgi co umożliwia kontrolę rozrachunków zaraz po wprowadzeniu wyciągów, a przed zaksięgowaniem;
 • Mechanizm księgowań próbnych umożliwiający uwzględnienie skutków księgowań próbnych, powstających także w wyniku automatycznej dekretacji, we wszystkich obszarach rachunku kosztów, z możliwością ich poprawy, odrzucenia, wybiórczej bądź zbiorowej akceptacji;
 • Równoległe i niezależne dekrety księgowe na wiele planów kont;
 • Śledzenie następstwa dokumentów - następniki, poprzedniki, automatyczne rozliczenie odchyleń, automatyczne generowanie korekt, drzewo następstw;
 • Pełna sprawozdawczość podatkowa, rachunek zysków i strat, F-01, zarówno w układzie statycznym jak i dynamicznym - przy wykorzystaniu zintegrowanego oprogramowania MS Office Excel, możliwych do samodzielnej reedycji bez zaawansowanej wiedzy informatycznej;
 • Dynamiczne klucze podziałowe - wyliczane według algorytmów czy też importowane z zewnętrznych dokumentów - np. plików Excel z rozdzielnikami kosztów energii, paliwa etc.;
 • Możliwość odzwierciedlenia w systemie fizycznej organizacji archiwów, tak aby uzyskać zgodność organizacyjną pomiędzy zapisami systemu a papierowymi segregatorami, półkami, szafami.
 • System wyposażono w gotową do wydrukowania, automatycznie uaktualnianą dokumentację wymaganą Ustawą o Rachunkowości, zawierającą informacje o zakładowym planie kont, zasadach rozliczania kosztów, algorytmach przetwarzania, zawartości plików bazy danych, rejestrach, dziennikach etc;
 • Pełną obsługę przelewów, wchodzących i wychodzących, z zastosowaniem wielu formatów elektronicznych, prostotą modyfikacji, wsparciem w zakresie identyfikacji wpłat oraz realizacją płatności częściowych;
 • Wsparcie budżetowania - m.in. poprzez możliwość zapisania budżetów w budżetowym planie kont, z uwzględnieniem wersjonowania budżetów i obsługą raportów budżetowych, kontrolą odchyleń;
 • Usprawnienie zarządzania operacyjnego środkami pieniężnymi poprzez raporty należności, zobowiązań, obciążeń stałych umożliwiające przewidywanie zapotrzebowania na środki pieniężne. Wykorzystując integrację z Microsoft Office Excel możliwe jest wykorzystanie zestawień cash-flow powiązanych jednocześnie on-line z obszarem finansowym celem ścisłego prognozowania dostępności środków finansowych i planowania płynności;
 • Pełna obsługa lokat, pozwalająca zagospodarować nawet krótkoterminową nadpłynność przedsiębiorstwa;
 • Raporty generowane przez system dostępne są z opcjami wydruku na ekranie, na drukarkę, do pliku, w tym w formacie *.html umożliwiającym publikacje raportów w sieci;
 • Mechanizmy do budowy rachunkowości zarządczej. Raporty dostępne są także przy zastosowaniu zewnętrznych narzędzi raportujących, w tym przy wykorzystaniu oprogramowania Microsoft Office Excel, z wykorzystaniem tabel przestawnych i narzędzi OLAP Microsoft SQL ułatwiają raportowanie dla potrzeb zarządczych;
 • Pełna wielowalutowość, obsługa różnic kursowych, obsługa wyceny środków na kontach walutowych FIFO;
 • Obsługa eksportu i importu wewnątrz i zewnątrz unijnego;
 • Obsługa wymiany dokumentów w formacie XML, umożliwiająca obsługą zamówień internetowych, współpracę z EDI i platformami SCM;

Wymieniając zalety SIMPLE.ERP - Majątek Trwały podkreślić należy skuteczne wsparcie zarządzania majątkiem trwałym, z możliwością rejestrowania nie tylko wszystkich przewidzianych przepisami prawa podatkowego zdarzeń, ale także czynności operacyjne.

SIMPLE.ERP - Majątek Trwały

SIMPLE.ERP - Majątek Trwały obejmuje:

 • Rejestrację kompletnych informacji o składnikach majątku trwałego i dokonywanych na nich operacjach;
 • Obsługę wszystkich dopuszczonych prawem rodzajów amortyzacji (liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa, a także sezonowa);
 • Naliczanie amortyzacji i wycenę wartości środków trwałych według różnych standardów równocześnie (bilansowo, podatkowo, rynkowo, zgodnie z wymaganiami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej - MSSF, itp);
 • Generowanie wielu planów amortyzacji ułatwiających analizy „co jeśli";
 • Obsługę wieloletnich planów amortyzacji;
 • Założenie dowolnej ilości systemów środków trwałych i klasyfikowanie środków według wielu systemów klasyfikacji (SWW, PKWiU, KOB, norm UE itp.), a także stworzenie własnego systemu, np. według miejsca użytkowania;
 • Obsługę złożonych środków trwałych, wraz z obsługa składowych i historii ich przemieszczeń;
 • Rejestrację dowolnych parametrów technicznych, ewidencjonowanie obsługi, przeglądów, remontów, ubezpieczeń czy zmian właściwości środków trwałych, wraz z możliwością monitorowania istotnych parametrów eksploatacji, krytycznych terminów i generowaniem alarmów;
 • Inwentaryzację i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych, w tym z wykorzystaniem systemów kodów kreskowych;
 • Rejestrację historii wszystkich wprowadzanych zmian, wraz z możliwością prezentacji stanu środka trwałego w zadanym czasie;
 • Definiowanie dowolnych raportów czy wielowymiarowych analiz przekrojowych pozwalających na racjonalizację gospodarowania majątkiem trwałym.

SIMPLE.ERP - Obrót Towarowy

SIMPLE.ERP - Obrót Towarowy wyróżniają:

 • Definiowanie produktów firmy umożliwiające zdefiniowanie zarówno materialnych jak i nie materialnych, a w szczególności surowców, półproduktów, wyrobów gotowych, usług własnych i obcych, kooperacji, zakup i sprzedaż środków trwałych, kompletację, składowanie materiałów obcych, lokalizację w magazynie, w tym w systemie regałowym, etc.
 • System umożliwia prowadzenie rezerwacji, definicję zamienników, wiązanie indeksów dostawców i odbiorców z własnym systemem indeksowym.
 • Istnieje możliwość zdefiniowania zróżnicowanych systemów opakowań z ich obsługą w zakresie logistyki, ale także w zakresie obsługi opłat ekologicznych związanych z obrotem opakowaniami zastępczymi i surowcami wtórnymi.
 • Mechanizm lokalizacji w magazynie może być wykorzystywany zarówno w prostych celach (kompletacja dostaw na rampach przeładunkowych), ale może być także zastosowany jako mechanizm ułatwiający obsługę magazynu wysokiego składu.
 • W oparciu o gromadzone informacje SIMPLE.ERP-Obrót Towarowy wspomaga optymalizację stanów magazynowych. Mechanizmy zintegrowanego systemu umożliwiają planowanie zaopatrzenia w oparciu o złożone przed odbiorców zamówienia czy też uruchomione zlecenia produkcyjne, z uwzględnieniem technologicznych stanów minimalnych. Raporty umożliwiają identyfikację towarów słabo rotujących, a w oparciu o historię transakcji i rotacji można optymalizować wielkość stanów magazynowych.
 • System umożliwia wieloetapową obsługę procesów sprzedaży i zaopatrzenia, co daje możliwość podziału organizacyjnego procesów pomiędzy osoby zajmujące się obsługą tego procesu (np. sprzedawca-branżysta-kasjer-magazynier). Możliwość wykorzystania wielu stanów dokumentu obrotu towarowego pozwala na śledzić i uwzględnić towary znajdujące się w drodze (ile zamówiono-ile potwierdzono-ile zrealizowano-w jakiej cenie), co ułatwia planowanie łańcucha dostaw.
 • SIMPLE.ERP posiada pewną unikalną cechę podjęcia reakcji nie tylko na próbę zamknięcia dokumentu, ale wręcz na dodanie wiersza w otwartym, niezatwierdzonym dokumencie. To bardzo istotna cecha, umożliwiająca np. naliczanie upustu od wartości faktury, która to wartość zmienia się po dodaniu każdego wiersza czy też realizację rezerwacji już w trakcie wypełniania dokumentu sprzedaży. Dzięki temu eliminowane jest zjawisko tzw. wyścigu występującego podczas pracy wielu osób na wielopozycyjnych dokumentach obrotu magazynowego, gdy w trakcie wypełniania dokumentów stan magazynu mógłby ulec zmianie. Związując rezerwacje wydania z akcja wynikającą z dodania wiersza, a nie dokumentu, unikamy takiej właśnie sytuacji.
 • SIMPLE.ERP Obrót Towarowy zapewnia obsługę partii, zarówno pod względem logistycznym, jak i kosztowym, z pełnym śledzeniem rozchodów.
 • System umożliwia obsługę dopuszczonych prawnie metod wyceny

SIMPLE.ERP - Zamówienia Internetowe

Zamówienia Internetowe to doskonałe uzupełnienie funkcjonalności systemu SIMPLE.ERP, pozwalające w pełni wykorzystać jego możliwości w dobie Internetu.

Serwer, na którym znajduje się aplikacja www obsługująca Zamówienia Internetowe, może znajdować się w fizycznie na wyposażeniu firmy lub też u dostawcy usług internetowych. Aplikacja www obsługuje z jednej strony przeglądarkę internetową, a z drugiej strony komunikuje się z bazą danych systemu SIMPLE.ERP. Efektem pracy osób upoważnionych do składania zamówień internetowych są dokumenty powstające i zapisywane w bazie danych systemu SIMPLE.ERP oraz prezentacja stanu realizacji wprowadzonego zamówienia w Internecie. Autoryzacja w systemie jest oparta o indywidualne internetowe konta użytkowników. Dla jednego kontrahenta można utworzyć wiele internetowych kont o rozróżnionych prawach dostępu, pozwalające na składanie i podgląd zamówień oraz danych finansowych. Proces dodawania nowych użytkowników to prosta procedura, która może być realizowana drogą elektroniczną - z wykorzystaniem e-mail - lub, jeśli składane zamówienia będą istotnie skutkować finansowo, czy też będą łączyć się z ryzykiem ujawnienia poufnych danych handlowych - z zastosowaniem podpisu elektronicznego czy wymiany papierowych, prawnie zobowiązujących dokumentów. Prezentacja w przeglądarce internetowej wyrobów odbywa się przy wykorzystaniu tzw. drzewa identycznego z klasyfikacją zastosowaną w SIMPLE.ERP. W przeglądarce widoczne są jedynie te indeksy, które przewidziano do sprzedaży z wykorzystaniem Internetu. Prezentowana w Internecie przy wybranym z drzewa produkcie cena sprzedaży pochodzi z odpowiedniej kartoteki SIMPLE.ERP. W oknie przeglądania oferty możliwe jest podglądanie aktualnego stanu koszyka, do którego można dodawać kolejne lub usuwać wskazane produkty. Użytkownik ma możliwość zapamiętania zawartości trzech koszyków, z możliwością wyboru koszyka do edycji. Warunki płatności i inne parametry transakcji, jak adres dostawy, typ dokumentu itp. w wygenerowanym na podstawie koszyka zamówieniu pobierane są z SIMPLE.ERP. Zamówienia Internetowe są zapisywane w SIMPLE.ERP w stanie roboczym. W przeglądarce widoczne są zmiany statusów zamówień, zgodnie z postępem realizacji. Oprócz zamówień aktywnych widoczne są zamówienia archiwalne, zrealizowane bądź odrzucone, w oparciu o które można wygenerować kolejne zamówienie. Przeglądanie zamówień możliwe jest w oparciu o kryteria dat, stanów, zawartości określonych ciągów znaków. Lista zamówień może być sortowana według dat utworzenia, kwot czy terminów płatności.

SIMPLE.ERP - Personel

Posiada bogatą funkcjonalność wspomagającą zarządzanie personelem:

 • rejestrację zdarzeń kadrowych wraz z pełną obsługą płac, zgodnie z wszystkimi uwarunkowaniami obowiązującego prawa (prawo pracy, regulacje podatkowe, przepisy ZUS, przepisy szczególne i inne), z wydrukiem wszystkich wymaganych dokumentów;
 • obsługę kart pracy, co jest szczególnie przydatne w tych podmiotach, w których istotne jest powiązanie wynagrodzenia ze stanowiskiem, zleceniem produkcyjnym, realizowanym projektem, czy rodzajem wykonywanej pracy. Karty pracy umożliwiają także na precyzyjną kalkulację udziału wynagrodzeń w kosztach bezpośrednich poszczególnych form aktywności gospodarczej podmiotu;
 • usprawnienie systemów motywacyjnych.

SIMPLE.ERP - Produkcja

SIMPLE.ERP oferuje wsparcie zakresie definicji technologii, planowania i rozliczania zleceń produkcyjnych, bilansowania potrzeb materiałowych i techniczno-kadrowych, harmonogramowania, w zakresie produkcji dyskretnej zleceniowej i ciągłej. System obsługuje produkcję z wielu zasobów wejściowych przetwarzanych na wiele produktów wyjściowych. Szczególnie duży nacisk położono na kosztowy aspekt produkcji, umożliwiając bieżącą analizę kosztów produkcji w toku i wykrywanie odchyleń pomiędzy założonym normatywem a realizacją. SIMPLE.ERP - Produkcja był przez konsultantów SIMPLE Sp. z o.o. wielokrotnie integrowany z urządzeniami automatyki przemysłowej i oprogramowaniem dedykowanym.