XPRIMER.HRM - to rozwiązanie informatyczne autorstwa SIMPLE Sp. z o.o., będące elementem spójnej platformy wspomagającej strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim. XPRIMER.HRM może pracować jako samodzielny system lub we współpracy z posiadanym oprogramowaniem kadrowo-płacowym. XPRIMER.HRM charakteryzuje się ekonomicznym celem wdrożenia i wysoką innowacyjnością techniczną.

Dla kogo?

XPRIMER.HRM to oprogramowanie przydatne szczególnie w organizacjach charakteryzujących się przynajmniej jedną z wymienionych cech:

  • duże zatrudnienie,
  • rozproszona struktura organizacyjna,
  • częste zmiany organizacyjne,
  • silna rotacja personelu,
  • różnorodne systemy pracy i okresy rozliczeniowe.


Oprogramowanie szczególnie polecane jest:

  • przedsiębiorstwom logistycznym i transportowym,
  • firmom świadczącym usługi ochrony mienia i profesjonalnego utrzymania czystości,
  • przedsiębiorstwom produkcyjnym,
  • podmiotom ochrony zdrowia,
  • sieciom handlowym,
  • sieciom stacji paliwowych,
  • sieciom gastronomicznym,
  • hotelom,
  • bankom.

 

Zaawansowane planowanie i rozliczanie czasu pracy

XPRIMER.HRM wydatnie wspiera planowanie i rozliczanie czasu pracy, ułatwiając ułożenie optymalnego harmonogramu, z zastosowaniem wielu różnych systemów czasu pracy i okresów rozliczeniowych. Funkcjonalność oprogramowania jest szczególnie istotna dla przedsiębiorstw pracujących z wykorzystaniem równoważnego czasu pracy. XPRIMER.HRM kontroluje zgodność przygotowywanych planów z obowiązującymi przepisami, eliminując ryzyko nałożenia kar wynikających z niezgodnego z prawem planowania czasu pracy. Ponadto sprawdzane są także wewnętrzne uwarunkowania i regulaminy, takie jak np. kompletność wymaganych obsad pod względem ilościowym lub kompetencyjnym.

Przedsiębiorcy oczekiwali do niedawna, aby rozwiązania informatyczne nadążały za częstymi zmianami prawnymi. Dziś oczekują, że wdrożenie nowego oprogramowania ma inspirować do wprowadzenia usprawnień organizacyjnych...

Możliwość zastosowania wielu źródeł ewidencji czasu pracy (w tym czytników RCP) pozwala na precyzyjną weryfikację realizacji przygotowanych planów, korzystnie wpływając na dyscyplinę pracy, a dzięki obsłudze kart pracy koszty są ściśle przyporządkowywane na zlecenia lub projekty.
Zgromadzone w ten sposób dane mogą zostać uzupełnione m.in. informacjami o urlopach, premiach, potrąceniach, po przesłaniu do systemu kadrowo-płacowego stanowiąc gotowy materiał do przygotowania list płac, co skutecznie ogranicza koszty ich przygotowania. Mechanizmy te pomagają także zredukować liczbę nadgodzin i zoptymalizować strukturę zatrudnienia niezależnie od wielkości organizacji.

Obieg dokumentów i portal pracowniczy

Zastosowanie XPRIMER.HRM pozwala na automatyzację wszystkich procesów związanych z obsługą kadrową pracowników w przedsiębiorstwie oraz wprowadzenie elektronicznego obiegu występujących w tych procesach dokumentów. Otwartość i elastyczność systemu, umożliwia zastosowanie go nie tylko do zarządzania dokumentami bezpośrednio związanymi z personelem (np. wnioskami urlopowymi, premiowymi, czy umowami zawieranymi z pracownikami), ale i wszelkimi dokumentami wymagającymi szerokiego obiegu, jak np. obieg kosztowy faktur, regulaminów czy rozporządzeń.
Ponadto, zintegrowane z systemem oprogramowanie OCR umożliwia budowę elektronicznego repozytorium dokumentów i szybkie ich przeszukiwanie.
Utworzony portal pracowniczy umożliwia realizację wielu czynności kadrowych w trybie samoobsługi, co istotnie odciąża w obowiązkach administracyjnych pracowników działu personalnego. Użytkownicy portalu mają wgląd i kontrolę nad informacjami dotyczącymi własnych warunków zatrudnienia (m.in. dane osobowe, wymiar urlopu, harmonogram pracy), a także możliwość składania wniosków w tym zakresie.

XPRIMER.HRM EKONOMIA

Ekonomiczny cel wdrożenia

Pomimo zastosowania innowacyjnych narzędzi programistycznych nie zapomnieliśmy, co stoi u podstawy inwestycji w system informatyczny.
XPRIMER.HRM wspiera silnie optymalizację zatrudnienia oraz podnosi efektywność pracowników i wydajność personelu administracyjnego. Wykorzystując oprogramowanie XPRIMER.HRM, menedżerowie mogą redukować liczbę nadgodzin, czy zwiększać zatrudnienie bez konieczności proporcjonalnego wzrostu liczebności administracji, są w stanie szybko ocenić wpływ zmian organizacyjnych na zatrudnienie, zlokalizować przerosty i potencjalne wakaty, wyeliminować trudności organizacyjne towarzyszące wdrożeniu równoważnego czasu pracy i ograniczyć koszty dystrybucji informacji.

Umożliwiło to naszym klientom m.in.:

  • niemal dwudziestokrotną redukcję liczby nadgodzin (z poziomu ok. 700 nadgodzin w skali miesiąca),
  • utrzymanie zatrudnienia w dziale personalnym na niezmienionym poziomie, mimo ponad trzykrotnego wzrostu zatrudnienia w całej organizacji.


Integracja z dowolnym oprogramowaniem kadrowo-płacowym

XPRIMER.HRM to oprogramowanie, które z definicji nie wymaga wymiany oprogramowania kadrowo-płacowego, gdyż zostało przygotowane do pracy w integracji. XPRIMER.HRM wyróżnia wyjątkowa elastyczność w zakresie definiowania struktury danych, zawartości, procesów, raportów i wydruków. Każdy uprawniony użytkownik XPRIMER.HRM, bez potrzeby korzystania z usług zewnętrznej firmy, jest w stanie samodzielnie rozbudowywać struktury danych, stosownie do narastających potrzeb przedsiębiorstwa. Właśnie samodzielność użytkowników stanowi klucz do niskich kosztów bieżącej eksploatacji XPRIMER.HRM, oraz funkcjonalności zawsze odpowiadającej bieżącym potrzebom organizacji.