Rozwiązania dostarczane przez SIMPLE Sp. z o.o., oprócz prowadzenia rejestracji zdarzeń księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiają uzyskanie najwyższej efektywności zarządzania środkami pieniężnymi.

Dedykowane do zarządzania finansami systemy oferowane przez SIMPLE Sp. z o.o. umożliwiają wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania finansami, w dodatku przy wykorzystaniu tych narzędzi, które już dziś znajdują się w zasobach informatycznych organizacji.

O sukcesie każdego biznesu decyduje umiejętność odpowiedzialnego i precyzyjnego zarządzania finansami.

Oprogramowanie z oferty SIMPLE Sp. z o.o. umożliwia zbudowanie trwałego, solidnego fundamentu, na którym bezpiecznie można oprzeć dalszy rozwój.

Cel: sukces w zarządzaniu finansami

Odpowiedzialne zarządzanie finansami to klucz do sukcesu w biznesie. SIMPLE Sp. z o.o. pomaga w efektywnej pracy, udostępniają profesjonalne narzędzia, które wprowadzają zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie na nowy poziom, organizując skuteczną współpracę działu finansowego z resztą firmy.

Rozwiązania SIMPLE to proste w obsłudze i wdrożeniu, dedykowane oprogramowanie, zaspokajające nawet najbardziej wymagające potrzeby informacyjne. Dzięki integracji z Microsoft Excel, już wykorzystywany w większości przedsiębiorstw, już od chwili uruchomienia daje się zauważyć pozytywną zmianę jakości zarządzania finansami. Celem oprogramowania SIMPLE jest eliminacja powtarzalnych i zbędnych czynności, przez co znacznie wzrasta produktywność pracowników.

Automatyzacja i ergonomia wprowadzania danych do oprogramowania SIMPLE przyspieszają i ułatwiają dalsze zarządzanie finansami. Dzięki pełnej integracji można mieć pewność, że operatorzy wykonują swoje zadania bezbłędnie, a dane, choć pochodzące z różnych formalnie odseparowanych obszarów działalności firmy, są prezentowane spójnie, w różnorodnych układach i przekrojach, umożliwiając podejmowanie trafnych decyzji. SIMPLE.ERP redukuje czas potrzebny na tzw. "zamknięcie miesiąca" , a dzięki mechanizmom próbnych księgowań pozwala uzyskać wiarygodne prognozy wyników finansowych.

Systemy oferowane przez SIMPLE Sp. z o.o. są zintegrowane z innymi rozwiązaniami, szeroko wykorzystywanymi w organizacjach np.: Excel, systemy bankowości elektronicznej, oprogramowane do zarządzania pozycją walutową. Dzięki temu można uzyskać dodatkowe korzyści z już posiadanych narzędzi informatycznych. Mechanizmy pracy zdalnej umożliwiają wgląd w dane finansowe, niezależnie od lokalizacji czy posiadanej infrastruktury, gdyż raporty i inne dane biznesowe mogą być publikowane przy wykorzystaniu zarówno Intranetu jak i Internetu, z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa dostępu.

Oprogramowanie SIMPLE umożliwia realizację projekcji finansowych, których celem jest skuteczny monitoring dyscypliny płatniczej oraz minimalizacja zapotrzebowania na kredyt. Raporty należności i zobowiązań, z uwzględnieniem zwyczajów kontrahentów i planowych wydatków pozwalają na podejmowanie precyzyjnych działań związanych czy to z zagospodarowaniem nadwyżki finansowej na lokatach krótkoterminowych, czy oszacowaniem zapotrzebowania na kredyt bieżący, czy też z krótkoterminowym zatrzymaniem płatności do dostawców, celem zabezpieczenia środków na zobowiązania podatkowe, ZUS czy płace.

Jesteśmy obywatelami państwa, które przechodzi dynamiczną transformację gospodarki. Coraz więcej kontrahentów to kontrahenci zagraniczni. Coraz więcej transakcji, to transakcje walutowe. SIMPLE Sp. z o.o. oferuje rozwiązania, które będąc w pełni wielowalutowe, dodatkowo zapewniają pełną obsługę konta walutowych, z zachowaniem wyceny środków zgromadzonych na koncie metodą FIFO. To szczególnie istotna funkcjonalność w sytuacji częstych zmian kursów wymiany.

Zmienne uwarunkowania prawne, które muszą spełniać przedsiębiorcy, są niezmiennym elementem występującym w polskim systemie gospodarczym. Rozwiązania SIMPLE Sp. z o.o. umożliwiają zastosowanie najkorzystniejszej polityki podatkowej, gwarantując przy tym poprawność wyliczeń potwierdzoną rekomendacją, umożliwiając przy tym wykorzystanie zaoszczędzonego czasu personelu na bardziej produktywne działania

Przedsiębiorcy działający na zasadach specjalnych regulacji mają obowiązek prowadzenia specjalnej sprawozdawczości, a ich działalność uzależniona jest od cyklicznej weryfikacji składanych sprawozdań. Na takich regulowanych rynkach działają producenci i dystrybutorzy energii, gazu, wody, alkoholu, paliw, przedsiębiorstwa komunalne, jednostki ochrony zdrowia, placówki edukacyjne, jednostki użyteczności publicznej i wiele innych. Rozwiązania SIMPLE Sp z o.o. nie tylko obsługują wszystkie te specyficzne profile finansowe, ale także umożliwiają wprowadzenie zaawansowanych narzędzi wewnętrznej kontroli zgodności kosztów i przychodów z zakładanymi budżetami, tak, aby pomimo regulacyjnych ograniczeń nie utracić ekonomicznego wymiaru prowadzonej działalności.

Oprogramowanie SIMPLE wspiera organizację w budowie mechanizmów kontrolingu i budżetowania. Przy wykorzystaniu narzędzi o zróżnicowanej funkcjonalności, zależnie od stopnia złożoności procesu, wykorzystać można zintegrowanych z obszarem finansowym pliki Excel, mechanizmy wielu planów kont i wielu ksiąg celem zdefiniowania księgi budżetów i wykonów, aż po narzędzia dedykowane złożonym procesom kontroli budżetowej, dostępne w ramach narzędzi OLAP czy portal XPRIMER.BI.

Oprogramowanie SIMPLE do zarządzania finansami może Ci rozwijać biznes w kierunku, jaki uważasz za słuszny. Eksperci z SIMPLE wraz z Partnerami będą Ci asystować w uzyskaniu najlepszej wydajności posiadanej infrastruktury informatycznej oraz będą służyć radą w kwestiach związanych z organizacją systemu informacyjnego przedsiębiorstwa.

W przypadku planu rozbudowy podmiotu, struktury rozproszonej, w grupie kapitałowej, czy podatkowej, menedżerowie będą usprawnić komunikację pomiędzy współpracującymi podmiotami, upraszczając obsługę transakcji. Rozwiązania SIMPLE zapewniają sprawozdawczość w takim układzie, jaki jest wymagana, włączając w to wynik skonsolidowany, równolegle w polskim i zagranicznym planie kont, w walucie obcej i w złotówkach itp.

Omówienie rozwiązań

SIMPLE.ERP

Finanse i Księgowość

Rekomendowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i spełniające Międzynarodowe Standardy Finansowe, narzędzie do kompleksowej obsługi przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania finansami i prowadzenia księgowości. W pełni dostosowane do porządku prawnego Unii Europejskiej, innowacyjne i ergonomiczne w zakresie rejestracji i rozliczeń przychodów i kosztów.

Majątek Trwały

Kompleksowa finansowa i operacyjna obsługa majątku trwałego przedsiębiorstwa. System wspierający także obsługę techniczną majątku trwałego i wspierający podejmowanie decyzji związanych z finansowymi skutkami procesów budowy i amortyzacji.

Środowisko raportowe

System wyposażony jest w wewnętrzne środowisko raportowe, które może być samodzielnie modyfikowane przez pracowników klienta, a przy wykorzystywaniu InfoMaker rozbudowywane o nowe raporty.

Biblioteka funkcji Excel
pozwala stworzyć środowisko raportujące w czasie rzeczywistym, w którym Excel staje się interfejsem do systemu. Excel został wzbogacony o specjalne menu pozwalające niezwykle prosto adresować dane komórek, a prostymi metodami definiowania reguł, makr, kopiowania i wklejania, budować szereg analiz, ze szczególnym uwzględnieniem analiz finansowych i rachunkowości zarządczej.

XPRIMER.BI

Rozwiązanie portalowe pozwalające na współdzielenie informacji gromadzonej w hurtowni danych, z uwzględnieniem różnorodnych poziomów agregacji, form wizualizacji, zależnie od uprawnień do wglądu i edycji danych. Oprogramowanie może być zasilanie z wielu niepowiązanych źródeł danych, z których dane mogą być następnie prezentowane na skorelowanych wykresach czy zestawieniach. XPRIMER.BI to aplikacja internetowa, która może być wykorzystywana niezależnie od wyposażenia czy miejsca przebywania - wszędzie tam, gdzie dostępny jest Internet. Oprogramowanie posiada wbudowane mechanizmy subskrypcji plików, niezwykle przydatne w budowie mechanizmów kontroli budżetowej w złożonych organizacjach.

XPRIMER.BPM

Oprogramowanie wspierające procesy biznesowe, usprawniające obieg dokumentów i zadań w organizacji, w tym umożliwia obsługę złożonych procesów obiegu dokumentów kosztowych w rozproszonych organizacjach.