W organizacjach realizujących projekty menedżerowie wymagają na bieżąco informacji o postępach, poniesionych kosztach, odnotowanych wpływach, dynamiki realizacji budżetu, wykorzystanych i jeszcze dostępnych zasobach. Rozwiązania z oferty SIMPLE Sp. z o.o. wspierają nie tylko operacyjnie zarządzanie projektem, ale także umożliwiają zrozumienie wpływu własnych działań na rezultaty: stopień wykorzystania zasobów, czas realizacji, budżet.

Oprogramowanie do zarządzania projektami: bieżąca informacja o postępach, poniesionych kosztach, odnotowanych wpływach, dynamice realizacji budżetu, dostępnych i wykorzystanych już zasobach...

Pełna kontrola kosztów

Rozwiązania SIMPLE wspomagające zarządzanie projektem umożliwiają optymalizację efektywności kosztowej celem utrzymania zadowalającej rentowności projektu. Z wykorzystaniem oprogramowania z oferty SIMPLE Sp. z o.o. możliwe jest zbudowanie prostych i efektywnych narzędzi do kontroli finansowej projektu, w szczególności tworzenia projekcji finansowych w kontekście wpływów i wydatków w ramach projektu. Dzięki temu dbałość o aspekt finansowy prowadzonego projektu będzie wyższa, a kontrola realizacji projektu będzie obejmować także aspekt zaplanowanej marży. Większy nacisk na finansowy aspekt zarządzania projektem powoduje, że pracownicy unikają wprowadzania takich zmian, które skutkują niższą rentownością rentowność, lub też natychmiast informują przełożonych o takich sytuacjach, które ze względu na finansowy aspekt zadania wymagają natychmiastowej interwencji.

Sprawne Operacyjne Zarządzanie Projektem

Z zastosowaniem oprogramowania do zarządzania projektami z oferty SIMPLE Sp. z o.o. pracownicy łatwiej realizują bieżące zadania, kontrolując postęp projektu identyfikując wszystkie zagrożenia i na bieżąco wprowadzając działania korygujące. Mechanizmy automatyzacji i udostępniania, współdzielenia w czasie rzeczywistym danych zwiększają efekt synergii i przyspieszają działania. Proponowane przez SIMPLE Sp. z o.o. oprogramowanie jest zintegrowane z oprogramowaniem transakcyjnym, pracującym w obszarze finansów, a także oprogramowaniem kadrowo-płacowym, sprzedaży, zakupów i gospodarki magazynowej, dzięki czemu mniej czasu zajmują działania administracyjne, a więcej czasu można przeznaczyć na działania efektywne: poszukiwanie i wykorzystywanie okazji podniesienia rentowności projektu. Oprogramowanie oferowane przez SIMPLE Sp. z o.o. spełniają wymagania osób pełniących w projekcie różne role, wspierając zarówno personel wykonawczy, kierownictwo projektu i jak i menedżerów odpowiedzialnych za poszczególne działy.

Podniesienie Produktywności

Oferowana paleta rozwiązań SIMPLE Sp. z o.o. pozwala zarządzać pracownikami, relacjami z kooperantami, dostawcami, zasobami materiałowymi i kadrowymi, zgodnie z założeniami projektu i oczekiwaniami klientów. Używając zasobów bardziej produktywnie można realizować poszczególne zadania zgodnie z budżetem i na czas, a nawet poniżej budżetu i przed terminem, identyfikując jednocześnie okazje na wygranie kolejnych kontraktów. Od opracowania założeń projektu do kompletnej realizacji i końcowego rozliczenia – oprogramowanie dostarczane przez SIMPLE Sp. z o.o. pozwala zwiększać wartość biznesową już posiadanych zasobów.

Omówienie rozwiązań

SIMPLE.ERP

System SIMPLE.ERP został wyposażony w dedykowaną funkcjonalność wspierającą zarządzanie projektami, w tym projektami budowlanymi. Ponadto SIMPLE.ERP jest zintegrowany z systemami kosztorysowymi oraz oprogramowaniem Microsoft Project, co dodatkowo zwiększa prędkość definiowania budżetów projektów, harmonogramów rzeczowych możliwości operacyjnego nimi zarządzania.

SIMPLE.ERP to zintegrowany system standardowo obejmujący swym obszarem finanse i księgowość, wsparcie budżetowania i controllingu, majątek trwały i obrót towarowy (zakupy, sprzedaż, gospodarka magazynowa, logistyka), przez co z poziomu projektu można wprost zarządzać procesami zaopatrzenia, rezerwacją w magazynie, pobraniami, protokołami odbiorów powiązanymi ze sprzedażą, a analizowane budżety są oparte o koszty rzeczywiste, przetwarzane w czasie rzeczywistym w oparciu o dane z systemu finansowo-księgowego. Przedsiębiorstwa posiadające własne zaplecze produkcyjne mogą wykorzystywać SIMPLE.ERP do zarządzania produkcją w pełnym aspekcie jej planowania, realizacji, rejestracji, rozliczania i analizowania materiałów, zgodnie ze standardem MRP.

XPRIMER.HCM

Wykwalifikowany personel to kluczowy zasób przedsiębiorstwa, wręcz kapitał. Koszty zatrudnienia stanowią z reguły istotny koszt działalności organizacji. SIMPLE.HCM to platforma rozwiązań, która wspiera nie tylko obsługę kadrowo-płacową, ale także rekrutację i, co jeszcze ważniejsze, umożliwia optymalizację zatrudnienia w oparciu o mechanizmy równoważnego czasu pracy. Jest to tym ważniejsze, że w organizacjach o projektowym charakterze działalności okresy o wyższej i niższej koniunkturze następują bezpośrednio po sobie, podobnie jak procesy rozliczania i rozpoczynania projektów inwestycyjnych. Dzięki oprogramowaniu XPRIMER.HRM wchodzącemu w skład platformy XPRIMER, można zastosować elastyczne formuły zatrudnienia, tak aby w okresie niższej koniunktury płace nie stanowiły tak wysokiego obciążenia, a w okresie wyższej koniunktury czas pracy był wydłużony.

XPRIMER.BPM i XPRIMER.CRM

Rozwiązanie wspierające realizację procesów biznesowych, w szczególności realizację zadań zgodnie z przyjętymi w organizacji procedurami. Ułatwia komunikację, współdzielenie zasobów, obieg i archiwizację dokumentacji. System umożliwia także budowanie ścisłych relacji z Klientami, dostawcami i kooperantami, obsługując różne kanały wymiany informacji: fax, e-mail, telefon etc.

XPRIMER.BI

Rozwiązanie portalowe pozwalające na współdzielenie informacji gromadzonej w hurtowni danych, w tym z uwzględnieniem różnorodnych, nie powiązanych źródeł danych. Wiele poziomów agregacji, form wizualizacji, zależnie od uprawnień do wglądu i edycji danych na poszczególnych poziomach szczegółowości, wspiera podejmowanie trafnych decyzji. XPRIMER.BI to aplikacja internetowa, która może być wykorzystywana niezależnie od miejsca przebywania czy wyposażenia technicznego - wszędzie tam, gdzie dostępny jest Internet.