Jednym z najważniejszych elementów zmieniających się realiów gospodarczych, w których funkcjonują przedsiębiorstwa w Polsce, jest transformacja rynku pracy.

 

Na zjawisko emigracji zarobkowej do krajów „starej Unii" nałożyły się trendy światowego kryzysu finansowego. Kryzys finansowy powoduje, że międzynarodowe firmy w poszukiwaniu oszczędności przenoszą zakłady produkcyjne do krajów o niższych kosztach pracy.
W Polsce, ta tendencja jest szczególnie wyraźna, gdyż w stosunku do krajów „starej Unii" koszty pracy są niższe, czemu sprzyja dodatkowo wysoki kurs wymiany Euro. Perturbacje wywołane kryzysem zmuszają także pracodawców w Polsce do poszukiwania oszczędności w obszarze wynagrodzeń, w tym nawet w niektórych przedsiębiorstwach do redukcji zatrudnienia.

Z jednej strony mamy więc do czynienia z lokalnie rosnącymi trudnościami w rekrutacji pracowników i presją na wzrost wynagrodzeń, z drugiej strony z lokalnymi zjawiskami zwolnień grupowych. W efekcie rynek pracy jest, staje się, nieprzewidywalny.
Jedynym sposobem umożliwiającym pogodzenie przez przedsiębiorcę pozornie sprzecznych celów, jakimi jest oczekiwany przez pracownika wzrost wynagrodzeń i konieczność obniżenia kosztów płacowych, staje się wzrost wydajności pracy.

Ludzie, ich wiedza i umiejętność współpracy, są najprawdopodobniej najważniejszym zasobem, kapitałem każdej dobrze funkcjonującej organizacji. Na rynku panuje przekonanie, że nie sposób jest obliczyć wartości dodanej generowanej przez dział zasobów ludzkich, nie da się opisać efektów polityki personalnej w kategoriach finansowych, a jeśli już - tylko po stronie kosztów. Nic bardziej mylnego. Stopa zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki, efektywność polityki wynagrodzeń, szkoleń, czy rekrutacji - to tylko kilka z szeregu mierników ilustrujących wpływ polityki personalnej na wyniki organizacji.
W dziale personalnym w tym samym czasie zbiegają się obsługa wypłat, premii, rejestracji absencji, obliczania zobowiązań podatkowych płaconych w imieniu pracowników, obciążeń związanych z systemem ubezpieczeń społecznych, organizacją szkoleń, rejestracja ich kosztów, rejestracją uprawnień itp. Polityka personalna stanowi jedną z najwyższych kategorii kosztowych w rachunku zysków i strat firmy. Koszty personelu są decydujące dla rentowności prowadzonego biznesu.

Oprogramowanie HR naszego autorstwa wspiera zarządzanie zasobami ludzkimi, pomoga zwiększyć potencjał i lojalność pracowników a jednocześnie minimalizuje koszty i upraszcza skomplikowane czynności administracyjne.


Motywacja Pracowników

Ludzie pracują efektywnie, gdy są zmotywowani, gdy wiedzą, że ich kariera zawodowa i wynagrodzenie zależą od tego, jak będą się starać wypełniać powierzone im obowiązki.
Z system zarządzania zasobami ludzkimi autorstwa SIMPLE Sp. z o.o. można dać zatrudnionym możliwość sprawdzenia się w systemie oceny okresowej. Poprzez zrozumiałe, klarowne mechanizmy, wiążące produktywność z wynagrodzeniami można premiować szczególnie produktywnych pracowników, budując ich silną więź z firmą, dając im powody do osobistej satysfakcji, motywując tym samym pozostałych.
Poprzez zarządzanie relacjami z pracownikami można budować poczucie wspólnoty i satysfakcji z pracy w tej, a nie w innej organizacji. Właśnie lojalni i zaangażowani pracownicy decydują dziś o sukcesie przedsiębiorstw.


Wzrost wydajności pracowników działu personalnego

Wskaźnikiem efektywności działu personalnego jest elastycznego dostosowywania organizacji do zmieniających się przepisów prawa i umiejętność kontroli kosztów zatrudnienia. Automatyzacja pracy przy wykorzystaniu oprogramowania HR upraszcza czynności administracyjne i ułatwia kontrolę kosztów.

Oprogramowanie wspomagające zarządzanie kapitałem ludzkim autorstwa SIMPLE Sp. z o.o. umożliwia powiązanie procesów rekrutacji, przyjęć, systemu wynagrodzeń, wyników poszczególnych pracowników, aby trafniej oceniać ich wartość, efektywniej i sprawiedliwej powiązać produktywność z wynagrodzeniami, asystować w zapewnianiu porządku prawnego w organizacji ze zmieniającymi się przepisami.Przy wykorzystaniu oprogramowania XPRIMER.HRM płace staną się identyfikowalnym kosztem bezpośrednim podejmowanych przez organizację działań, co w konsekwencji spowoduje możliwość oceny efektywności polityki personalnej.


Rekrutacja i Budowanie Zespołu

Oprogramowanie SIMPLE umożliwiając wsparcie procesów rekrutacji ułatwia uzupełnianie lub rozbudowywanie zespółu. Rozwiązania SIMPLE Sp. z o.o. pozwalają uzyskać pewność, że nowozatrudnieni pracownicy, oraz już pracujący w organizacji, mogą razem stworzyć spójny organizm, który będzie w stanie wznieść się na kolejny poziom. Kierowanie firmą wymaga nie tylko wydawania bieżących poleceń personelowi, ale także zaplanowania ścieżek rozwoju pracowników, aby zapewnić obopólny sukces.

Oprogramowanie HR dostarczane przez SIMPLE Sp. z o.o. wspiera procesy planowania i budżetowania szkoleń, aby usprawnić podnoszenie wiedzy i kompetencji pracowników.Narzędzia informatyczne z oferty SIMPLE Sp. z o.o. pozwalają zwrócić szczególną uwagę na te zespoły, od których zależy powodzenie firmy, oraz te osoby w zespołach, które posiadają największy potencjał, aby wyznaczać strategiczne kierunki rozwoju polityki personalnej.


Omówienie rozwiązań

 • XPRIMER, HRM i HCM, SIMPLE.ERP-Personel


XPRIMER to rozwiązanie informatyczne autorstwa SIMPLE Sp. z o.o., stanowiące spójną internetową lub intranetową platformę wspomagającą zarządzanie zasobami ludzkimi we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstwa, ze szczególnym naciskiem na wzrost wydajności pracy.
Oprogramowanie HR zostało tak zaprojektowane do współpracy z dowolym systemem kadrowo-płacowym, już eksploatowanym w przedsiębiorstwie.

Platforma została wyróżniona nominacją do Godła Teraz Polska, tytułem Złoty Horyzont HR, a także zostało zaliczone przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w poczet najbardziej innowacyjnych produktów polskiej gospodarki 2011 roku.Rozwój oprogramowania został wsparty przez Narodowe Centrum Badań i Rozowju w ramach projektu Initech.

Wykorzystanie XPRIMER.HCM systemu istotnie ułatwia wdrażanie nowych procesów biznesowych i usprawnianie już istniejących, pozwalając uzyskać integrację procesów zarządzania kapitałem ludzkim z celami strategicznymi:

 • optymalizacją struktury organizacyjnej dzięki zarządzaniu schematem organizacyjnym, opisowi stanowisk pracy, budowie i zmianom w strukturze stanowisk oraz symulacją ich konsekwencji,
 • optymalizacją poziomu zatrudnienia poprzez planowanie, ewidencję i rozliczanie czasu pracy pracowników z wykorzystaniem mechanizmów równoważnego czasu pracy, kontrolę zgodności planów pracy z prawem pracy i regulaminami wewnętrznymi, kontrolę obsad,
 • usprawnieniem obiegu informacji w organizacji poprzez obsługę wniosków urlopowych, premiowych, delegacji, zaświadczeń, repozytoriów dokumentów kadrowych itp.
 • dopasowaniem kompetencyjnym poprzez zarządzanie ocenami pracowniczymi, profilami kompetencyjnymi oraz ich analizę, identyfikację luk kompetencyjnych i pracowników przekraczających wymagania,
 • rekrutacją i selekcją zatrudnianych pracowników, umożliwiając skuteczne zarządzanie tymi procesami, a także rozwojem pracowników dzięki zaawansowanemu zarządzaniu polityką szkoleniową.


XPRIMER.HRM to rozwiązanie umożliwiające uzyskanie wzrostu wydajności pracy poprzez między innymi:

 • wzrost wydajności poprzez wprowadzenie lub lepsze wykorzystanie równoważnego czasu pracy;
 • precyzyjne planowanie i rozliczanie czasu prac, z uwzględnieniem pesonelu zarówno etatowego, jak i pracowników kontraktowych, outsourcingu, ATP czy leasingu pracowniczego;
 • usprawnienie obiegu dokumentów kadrowych jak delegacje, wnioski urlopowe, skierowania na badania, zaświadczenia z wykorzystaniem portalu pracowniczego;
 • udostępnianie, obsługa i rozliczanie powierzanego indywidualnie mienia, świadczeń pracowniczych i inne;
 • integracja z czytnikami RCP, systemami kodów kreskowych, systemami MES, a także ręczna rejestracja kart pracy;

W zakresie oprogramowania kadrowo-płacowego realizujemy projekty w oparciu o oprogramowanie SIMPLE.ERP - Personel, które wdrożyliśmy wraz z integracją z systemami niezależnych dostawców, między innymi BAAN, JDEdwards, SAP.